Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że osoba, która w momencie korzystania ze świadczeń zdrowotnych spełniała przesłanki do bycia osobą ubezpieczoną, ale nią nie była, nie będzie musiała zwracać poniesionych przez NFZ kosztów leczenia. Warunkiem jest jednak „wsteczne” zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to możliwe na podstawie zmiany przepisów, które wejdą w życie 12 stycznia 2017 roku.

Tego dnia zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z nią osoba, która w momencie korzystania ze świadczeń zdrowotnych spełniała przesłanki do bycia osobą ubezpieczoną, taka jak na przykład żona lub mąż osoby ubezpieczonej, uczące się dziecko do 26. roku życia osoby ubezpieczonej, ale nią nie była, gdyż nie była zgłoszona przez osobę podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny, i w momencie korzystania ze świadczeń złożyła pisemne oświadczenie o prawie do świadczeń lub dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń, nie będzie musiała zwracać poniesionych przez NFZ kosztów leczenia w przypadku „wstecznego” zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.
Warunkiem jest dokonanie przez płatnika składek, czyli na przykład w przypadku pracownika przez pracodawcę, w przypadku zleceniobiorcy przez zleceniodawcę, w przypadku emeryta-rencisty przez ZUS lub KRUS, zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.
Czas na „wsteczne” zgłoszenie to 30 dni od dnia skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej albo 30 dni od poinformowania przez Fundusz o wszczęciu postępowania administracyjnego w zakresie obowiązku poniesienia kosztów świadczeń zdrowotnych.

Poza tym – w terminie do 90 dni od wejścia ustawy w życie – nie będą wszczynane lub będą umarzane już wszczęte postępowania administracyjne (ustalające obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej za lata 2013-2016) pod warunkiem „wstecznego” zgłoszenia do ubezpieczenia.
NFZ przypomina także, że każda placówka medyczna, która posiada umowę na świadczenia opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, w przypadku niepotwierdzenia w systemie eWUŚ uprawnień pacjenta do świadczeń, powinna poinformować o tym fakcie pacjenta. Powinna także przedstawić wynikającą z nowych przepisów możliwość „wstecznego” zgłoszenia do ubezpieczenia.
Zgłoszenie może dotyczyć takich osób, które w czasie korzystania ze świadczeń mogły być zgłoszone przez osobę podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu – spełniały przesłanki do bycia członkiem rodziny, czyli były dzieckiem własnym, dzieckiem małżonka, dzieckiem przysposobionym, wnukiem albo dzieckiem, dla którego ustanowiono opiekę w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18-go roku życia, a jeżeli uczy się dalej – do ukończenia 26-go roku życia, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku, małżonkiem, wstępnym pozostającym z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska
Źródło: NFZ, stan z dnia 4 stycznia 2017 r.
Data publikacji: 4 stycznia 2017 r.

WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST

Pin It on Pinterest